Utbildning

UTBILDNING AV STÄLLNINGSMONTÖRER

För ställningsmontörerna i No Problems finns tre tillämpliga utbildningar. Utbildningarna särskild information, allmän utbildning och särskild utbildning utgår alla från AFS 2013:4 ”Ställningar” och annan tillämplig lagstiftning och reglerar i varierande utsträckning ställningsmontage och demontage. Utbildningsnivåerna skiljer sig åt avseende omfattning och slutgiltig kompetens. 

Då utbildningarna allmän utbildning och särskild utbildning är de utbildningsnivåer som är tillämpliga för professionella ställningsmontörer är endast dessa utbildningsnivåer aktuella. 

Den allmänna utbildningen finns idag att tillgå via No Problems supportkontor. Handledare på kursen är personalansvarig i No Problems, diplomerad efter genomförd handledarutbildning hos Sveriges Byggindustrier.

Utbildningsmaterialet som No Problems använder är identiskt med det material som tagits fram av Sveriges Byggindustriers kompetensråd. Då den anställde klarat av alla utbildningskapitel och avlagt godkänt delprov får denne möjligheten att skriva de två delprov som utbildningen kräver i närvaro av godkänd handledare.

Gällande den särskilda utbildningen använder vi oss av utbildningsleverantörer som STIB och BYN.

Vårt nuvarande kvalitetsmål är att 90% av personalen har särskild utbildning, medans de resterande, nyanställda eller inhyrd personal har den allmänna utbildningen.

No Problems Industri tillhandahåller även utbildningen säkra lyft. Denna utbildning genomförs i lärarledd grupp med godkänd handledare, personalansvarig på kontoret. 

Utbildningsmaterialet är identiskt med det material som Sveriges Byggindustrier tagit fram. Efter genomgång av utbildningsmoment i kursen, avläggs ett teoriprov för godkännande.